Skip to content

Recent Articles

6
Jun

สมัครเรียน

Loading…

5
Jun

เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์

Image

ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์

เครื่องหมาย

เครื่องหมายของวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ประกอบด้วย มงกุฎ หมายถึง รางวัลแห่งความเป็นเลิศในด้านวิชาการ ด้านทักษะเชิงวิชาชีพ และด้านคุณธรรม ในวงมีวงแหวนล้อมรอบภายในอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า “วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา CHALERMKARNCHANA COLLEGE” รอบนอกวงกลมมีปรัชญาของวิทยาลัย “BUILDING A FUTURE OF EXCELLENCE” เครื่องหมายของวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จึงหมายถึง การเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปรียบประดุจ เช่น ทองคำ โดยมุ่งผลิตพัฒนากำลังคนในระดับปริญญาให้มีความเป็นเลิศในด้านอัจฉริยะ ด้านทักษะในเชิงวิชาชีพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านคุณธรรม

5
Jun

ปรัชญา วิสัยทัศน์

วัตถุประสงค์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ความรู้ ความชำนาญแก่ ผู้ศึกษา สนองความต้องการโดยให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาติ เน้นการปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาในด้านการเรียน การสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ดังนี้

  • มุ่งให้ความรู้ทางวิชาการ และฝึกฝนความชำนาญในการปฏิบัติแก่ผู้ศึกษา เพื่อพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเข้าสู่การประกอบอาชีพ และรู้จักใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ สามารถนำวิธีการมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม
  • มุ่งปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม ความมีระเบียบวินัย และความ รับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม
  • มุ่งเป็นศูนย์บริการการศึกษาแก่สังคม เพื่อสร้างความเสมอภาพและโอกาสในการศึกษาการค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมอันเป็นส่วนรวม
  • มุ่งเป็นสถาบันการศึกษา เพื่อค้นคว้าวิจัยความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีโดยประสานสัมพันธ์กับสถาบันต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ปรัชญา “สร้างความเป็นเลิศสู่อนาคต” “Building A Future of Excellence”

วิสัยทัศน์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มุ่งผลิตพัฒนากำลังคนในระดับปริญญาให้มีความเป็นเลิศ ในด้านอัจฉริยะ ด้านทักษะในเชิงวิชาชีพ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และด้านคุณธรรม

5
Jun

ประวัติ

Image

ประวัติวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา อักษรย่อ : วฉก.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : CHALERMKARNCHANA COLLEGE อักษรย่อ : CKC

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ก่อตั้งขึ้น ณ 99 หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 ด้วยเจตนารมณ์ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในระดับปริญญาตรี อันจะนำไปสู่การพัฒนาทางด้านความคิด ทักษะเชิงวิชาชีพ มนุษยสัมพันธ์ และคุณธรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งประเทศชาติแบบยั่งยืน ดังนั้นวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาจึงจัดให้มีการเรียนการสอนโดยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในด้านศักยภาพและทรัพยากรสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามปณิธานที่ได้ตั้งไว้

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาภายใต้การดำเนินบริหาร โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นนายกสภาวิทยาลัย และผู้บริหารหลักสูตร และดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและอธิการบดี ได้เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้

ปีการศึกษา 2547 ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2 ปี หลักสูตรบริหารศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 2 ปี

ปีการศึกษา 2548 ได้เปิดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรบริหารศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ (ต่อเนื่อง) 2 ปี หลักสูตรบริหารศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ 4 ปี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) และหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรนิเทศการศึกษามหาบัณฑิต

ปีการศึกษา 2549 ได้เปิดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นอกจากนี้ยังได้เปิดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) ด้วยความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร และคณาจารย์ ที่จะพัฒนาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมั่นคง สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณค่าต่อสังคมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น และประเทศชาติ พร้อมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลเชิงวิชาการให้แก่ชุมชน และท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้วิทยาลัยฯ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

20
Dec

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีการศึกษา 2554

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2554